change_auto_connection

In [ ]:
change_auto_connection(name: str)

Changes the current auto connection.

Parameters

Name Type Optional Description
name
str
Name of the new auto connection.

Example

In [7]:
from verticapy.connect import new_connection, change_auto_connection

new_connection({"host": "10.211.55.14", 
        "port": "5433", 
        "database": "testdb", 
        "password": "XxX", 
        "user": "dbadmin"},
        name = "my_auto_connection",
        auto = False)

# Set the main auto connection
change_auto_connection("my_auto_connection")